Вхід Реєстрація

Положення про Освітньо-інформаційний центр «Інноваційні обрії української словесності» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

І. Загальні положення
1. Освітньо-інформаційний центр «Інноваційні обрії української словесності» на філологічному факультеті є навчально-методичним підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
2. Освітньо-інформаційний центр «Інноваційні обрії української словесності» підпорядковується ректору, проректору з навчальної роботи, декану філологічного факультету та заступнику декана з навчальної роботи.
3. Освітньо-інформаційний центр «Інноваційні обрії української словесності» очолює керівник, який призначається на цю посаду в установленому порядку.

ІІ. Обґрунтування створення освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» Напрямок дослідження: Інформаційний простір у навчальному процесі майбутніх філологів. Сьогодні актуальним є використання інноваційних форм і методів навчання, що підвищують активність, самостійність студентів та сприяють упровадженню інформаційних освітніх технологій. Із розвитком комп’ютерних та інформаційних технологій почалась інноваційна розбудова, що охопила всі сфери життєдіяльності людини. Інформатизація сучасного світу на тлі глобальних динамічних процесів зумовлює активізацію уваги до використання ефективних інформаційних технологій у методичній підготовці майбутнього філолога.
Протягом останніх років питання про застосування нових інформаційних технологій у вищих навчальних закладах стало одним із провідних. Важливим чинником набуття знань студентами є предмети гуманітарного циклу, зокрема українська література, якій, з огляду на її соціальну й педагогічну значущість, у програмі вищої освіти відведено провідну роль. Кожна національна література є духовним скарбом і гордістю народу. Своїми кращими здобутками вона становить частку художніх надбань людства. Основними ознаками періоду становлення літератури будь-якого періоду є висунення її серед інших видів мистецтва на роль універсального засобу художнього дослідження дійсності в її історичному рухові, пріоритет індивідуального начала, функціонування художніх напрямів, єдність у їх межах творчого методу й стилю.
Філологи, опрацьовуючи рекомендовані літературно-художні, науково-методичні джерела, вчаться з великого масиву інформації відбирати головне, на основі досліджень провідних фахівців формувати власні погляди. Ця робота є першим кроком майбутніх учителів як до вміння розкодовувати художні тексти, так і до вироблення педагогічної майстерності.
У процесі вивчення мов та літератур майбутніми вчителями-філологами переважно використовуються традиційні методи (підручники з типовими вправами, текстами), що не сприяє максимально ефективному засвоєнню матеріалу, а навпаки, часто знижує мотивацію до навчання. Натомість, спостереження за навчальним процесом дає змогу стверджувати, що в роботі з електронним носієм інформації активно використовуються не лише зоровий (як при роботі з традиційними друкованими підручниками), але й слуховий канали та мовленнєво-моторний аналізатор (відповіді на запитання диктора, участь у діалогах, інтерактивні види діяльності, перегляд відеофільмів та прослуховування аудіотекстів й ін.), що сприяє більш ефективному оволодінню мовами й ознайомленню з літературним надбанням, раціоналізує, оптимізує навчальну діяльність і доводить необхідність упровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Тому впровадження докорінно нових підходів до навчання мов і літератури з використанням невичерпних можливостей інформаційних ресурсів може змінити цю ситуацію на краще та надати можливість майбутньому фахівцеві, ефективно застосовуючи здобутий досвід використання інформаційних технологій у процесі навчання, покращити рівень засвоєння знань як з іноземної, так і з рідної мови та літератури.

ІІІ. Метою освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» є науково-теоретичне, навчально-практичне забезпечення процесу формування професійної компетентності філолога.
головними завданнями освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» є:

  1. упровадження в навчальний процес філологів електронних засобів навчального призначення з фахових дисциплін;
  2. створення тематичних виставок із напряму «Філологія»;
  3. поглиблена робота з обдарованими студентами (декламація поетичних творів);
  4. проведення майстер-класів з використання електронних засобів навчального призначення під час викладання лекційних та семінарських занять;
  5. розробка презентацій з історії української літератури з метою поглибленого вивчення філологічних дисциплін;
  6. проведення круглих столів із метою формування ппрофесійних компетентностей майбутнього філолога;
  7. робота з творчими групами та колективами факультету на рівні забезпечення навчально-методичним матеріалом із фахових дисциплін;
  8. формування стійкого інтересу до самостійного читання і потреби в такому читанні як естетичної насолоди;
  9. розвиток у студентів критичного мислення, толерантності, уміння висловлювати оцінні судження, відстоювати їх у дискусії, посилатися на наукові розвідки літературознавців, соціологів, істориків, філософів, доповнюючи їх власними спостереженнями;
  10. залучення до обміну освітньо-інформаційними ресурсами викладачів філологічного факультету та фахівців різних освітніх установ.

IV. Функції освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності»
Забезпечення освітньо-інформаційними матеріалами викладачів та студентів у рамках навчального процесу на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Презентація навчально-методичних напрацювань викладачів і студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на загальнодержавному та міжнародному рівнях.

V. Співробітництво з державними, науковими організаціями та закладами в Україні, міжнародна співпраця
Робота освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» спрямована на співробітництво з різними університетами не лише в Україні, а й за її межами в рамках обміну інформацією, необхідною для філологів.

VI. Можливі споживачі результатів досліджень
Викладачі та студенти філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

VII. Кадровий склад працівників центру:
Координатор центру, кандидат філологічних наук – 1;
співробітники, кандидати наук – 2.

VIII. Фінансування роботи центру: позабюджетне.

ПнВтСрЧтПтСбВс

Наші партнери